สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา หรือเรียกง่ายๆ ว่า อยุธยา เป็นจังหวัดในภาคกลางที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเกาะกลางที่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและล้อมรอบด้วยแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ เดิมได้รับสมญานามว่า ‘ เวนิสตะวันออก ‘ ปัจจุบันเป็นเมืองโบราณที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ เมืองนี้ยังคงเต็มไปด้วยโบราณสถาน วัดวาอาราม เจดีย์ และอาคารใหม่ๆ มากมาย แต่ยังคงรักษาความงดงามของอยุธยาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม สถานที่โบราณที่มีเสน่ห์ลึกลับเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานมากมาย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก พวกเขาเดินทางไปเรื่อยๆ เพราะนอกจากอยุธยาในสมัยโบราณแล้วในจังหวัดนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เราหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ของคุณ สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา

ประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา  อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง แต่มีอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการปกครองด้านต่าง ๆ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองเก่า” อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 75 กิโลเมตร

พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองหลวง (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรือราชอาณาจักรสยามเป็นเวลา 417 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2393 จนกระทั่งเสียกรุงแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี อยุธยาไม่ได้เป็นเมืองที่ว่างเปล่า ยังมีคนที่รักบ้านเดิมและคนที่หนีเข้าป่ากลับมาอยู่รวมกันรอบเมืองเพื่อสร้างเมือง จนทางการยกเมืองให้เป็นจัตวา “กรุงเก่า”

พ.ศ. 2325 ใน สมัยรัชกาลที่ 1  ได้ยกฐานะเมืองเก่าขึ้นเหมือนในสมัยจัตวากรุงธนบุรี หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยทางราชการส่วนภูมิภาคได้โปรดให้จัดราชการหัวเมืองข้างเคียง 3-4 หัวเมืองเป็นมณฑลเดียวโดยมีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นเจ้าเมืองตั้งมณฑลเก่าขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 กรุงเก่าหรืออยุธยาประกอบด้วยหัวเมืองต่างๆ เช่น อ่างทอง สระบุรี พระพุทธบาท ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี

แล้วทรงโปรดให้รวมเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเข้ากับเมืองสิงห์บุรี เมืองพระพุทธบาท กับเมืองสระบุรี ตั้งที่ว่าการอำเภออยุธยา และเปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ศ. 2469 “อำเภอกรุงเก่า” เป็น “อำเภออยุธยา” ซึ่งมากกว่ากรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยา อำเภอส่งผลให้มีความสำคัญทางการปกครอง การก่อสร้างสาธารณูปโภคหลายอย่างมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอยุธยา

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กรุงศรีอยุธยาได้เปลี่ยนสถานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งมีการยกเลิกการปกครองระบบเทศาภิบาล เป็นนายกรัฐมนตรีในรัชสมัยของ จอมพล ป พิบูลสงคราม มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยุธยาเพื่อฉลองพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2498 นายกรัฐมนตรีพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทย และบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อบูรณะพระอุโบสถและพระมงคลบพิตร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอย่างจริงจัง ต่อมากรมศิลปากรได้เป็นสถาบันสำคัญในการดำเนินการ จนกระทั่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ให้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งครอบคลุมเมืองเก่าอยุธยาเป็น “มรดกโลก” สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล

มาขอพรกันก่อนกับ วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ วัดป่าแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัย เจดีย์ชัยมงคลพร้อมอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ (สูงที่สุดในอยุธยา) สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้รับการบูรณะโดยพระเจ้าอู่ทองในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในมีการค้นพบชัยมงคลอาคม (ฟ้าหึ่งอาคม) ที่พระอุโบสถเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่ชนะศึกกับพระมหาอุปราชพม่า ภายในติดตั้งพระพุทธชัยมงคลประธาน พระพุทธชัยมงคล ปางมารวิชัย ด้านหลังพระตำหนัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีสวนสวย ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้ บริเวณรอบวัด เหมาะแก่การเดินชมความงามของเจดีย์ทั้งน้อยใหญ่ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์สีขาวที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เก็บรักษาไว้ในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลานักท่องเที่ยวสามารถมาชื่นชมเคารพได้ตามสะดวก

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ใกล้ วัดใหญ่ชัยมงคล มีวัดเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม คือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา มีประวัติอันยาวนานและตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย จุดเด่นของวัดนี้คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อซำปอกง ศิลปะสมัยอู่ทองล่าสุด สูง 19 เมตร จากนั้นจึงนำพระพุทธรูปทองคำมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ ประกอบด้วยพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระทองคำ พระปูน และพระนาก พระทองคำเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปคอนกรีตและนากนี้เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา สามารถชมและสักการะความงามได้ สุดท้าย เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ศาลเจ้า 2 ชั้น สถาปัตยกรรมจีน ชั้นล่าง ทำพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ ชั้นที่ 2 เป็นเจ้าแม่กวนอิม ว่ากันว่า เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้ที่มาขอพรมักจะประสบผลสำเร็จ ส่วนใหญ่จะถวายสร้อยมุก เครื่องสำอาง เชิดสิงโต และเครื่องเซ่นไหว้ สายมูไม่ควรพลาด เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมาย คงไม่แปลกถ้าเราไปวัดนี้จะมีผู้คนแห่แหนกันมากมาย สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา

หมู่บ้านญี่ปุ่น Japanese Village

หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านที่ ทำให้เรารู้ว่าคนไทยกับญี่ปุ่นนั้นดีต่อกันมาช้านาน ตั้งแต่อยุธยาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ประมาณ พ.ศ. 1300 อยุธยาถือเป็นศูนย์กลางการค้าหลักของโลก เพราะมีเส้นทางสายไหมเชื่อมโลกตะวันตก (กรีก โรม) กับโลกตะวันออก (จีน) โดยใช้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้า จึงมีชาวต่างชาติหลั่งไหลมาที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ในเวลานั้นเองที่ชาวญี่ปุ่นมีความคิดที่จะเดินทางเพื่อค้นหาสถานที่ที่ความคิดทางศาสนาไม่ถูกปิดกั้น อีกทั้งประเทศไทยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันและทำการค้าร่วมกันได้ จึงมีการตั้งถิ่นฐานอยู่นอกเมืองอยุธยา ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนอกจากชาวญี่ปุ่นแล้วยังมีชนชาติอื่นมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณดังกล่าว เช่น ชาวฮอลันดา ชาวโปรตุเกส และชาวอังกฤษ เป็นต้น . อีกทั้งยังมีอนุสรณ์ไทย-ญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น นิทรรศการและสื่อประสมเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่มีความสำคัญต่ออยุธยา มีแบบญี่ปุ่นเก่าแก่มากทั้งรอบสวนและรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ ภายใน ใครสนใจมาซื้อได้ที่นี่มีชุดยูกาตะให้เช่าสำหรับเดินชมหมู่บ้านด้านข้างอาคารหมายเลข 1 ด้วย

หมู่บ้านโปรตุเกส

อีกฝั่งเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่บ้านโปรตุเกส เป็นอีกชนชาติหนึ่งที่มีความสำคัญกับคนไทยมาก ตามประวัติกล่าวว่าโปรตุเกสเป็นชาวต่างชาติชาติแรกที่เข้ามาค้าขายและก่อตั้ง ความสัมพันธ์อันดีกับอยุธยา ในปี พ.ศ. 2054 โปรตุเกสมีความสัมพันธ์อันดีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ส่งทูตมาตั้งถิ่นฐานจึงมีการตั้งถิ่นฐานและค้าขายในบริเวณนี้ รวมทั้งอาสาสมัครชาวโปรตุเกสบางส่วนที่มาช่วยชาวกรุงศรีอยุธยา ต่อมามีการสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันเรามองเห็นได้เพียงซากปรักหักพังของแหล่งโบราณคดีซานเปโตรที่รู้จักกันในอดีต  โบสถ์เซนต์ดอมินิก เป็นโบสถ์ที่สร้างโดยชาวโดมินิกัน และเป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย สร้างขึ้นกลางหมู่บ้าน ภายในมีหลุมฝังศพ หลุมฝังศพ และโครงกระดูกที่ขุดไว้ให้ชมด้วย นอกจากชมวัดเก่าแก่แล้ว ใครสนใจประวัติศาสตร์ แนะนำให้มาชมความงดงามของสิ่งก่อสร้างในอดีตที่หาดูได้ยาก

ตลาดน้ำอโยธยา

สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา  ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ใส่ทั้งการแสดงพื้นบ้าน การละเล่น โบราณวัตถุ ประเพณีต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุคที่จะพาคุณย้อนสู่กรุงเก่า นั่งเรือโบราณชมบรรยากาศตลาดโดยรอบ มีละครอิงประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจไปกับเอฟเฟกต์สมจริง แบ่งออกเป็น 16 โซนต่างๆ (ตามชื่อภาคอยุธยา) ให้คุณได้เดินเล่น ถ่ายรูป ชมการแสดง ชม ชิม ช้อป ที่มีมากถึง 200 ร้านค้า และอีกมากมาย คนอื่น. เหนือร้านอาหารรับรองว่าได้กินด้วยกันถ่ายรูปสนุก ๆ แน่ ๆ อีกทั้งอยุธยาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ขับรถไปเช้าเย็นกลับก็สะดวกมาก

บทความ

ร้าน โรตีสายไหม อยุธยา ของฝากสุดฮิต

ร้าน โรตีสายไหม ร้านไหนอร่อย? วันหยุดนี้ ครอบครัวไหนมีแพลนไปเที่ยวไหว้พระทำบุญบ้าง? เพื่อขอพรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณต้องไม่พลาดมัน แวะซื้อของฝากยอดนิยมอย่างโรตีสายไหมจากอยุธยากลับบ้านไปทานแบบฟินๆ หรือซื้อไปทานกับเพื่อนรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอน และวันนี้เราก็ได้นำของเด็ดๆมาสู่ร้านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

สล็อต สายบุญ

สล็อต สายบุญ เป็นเว็บไซต์ที่ใครๆ ก็นิยมมาแชร์ประสบการณ์ ฉันพบกระทู้ที่มีผู้คนแบ่งปันจุดอ่อนในบาคาร่าจากผู้เชี่ยวชาญด้านเกมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงซึ่งชนะใจผู้คนมากมายและสามารถเล่นได้ ท้ายที่สุดแล้ว การพนันเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบจริงๆ เกมบาคาร่าที่ดีที่สุดในการเล่น ใครที่ยังไม่ได้มาเล่นก็ดูได้จากคนที่มาเล่นนะครับ เกมนี้สำคัญแค่ไหน?

อ่านเพิ่มเติม

ร้านของฝากอยุธยา บอกเลยว่าเต็มสิบ!

ร้านของฝากอยุธยา นี่เลย รวมร้านขายของฝากอยุธยาที่หลายๆคนตามหา อยุธยาเป็นจังหวัดทางผ่านที่สามารถเดินทางไปได้หลายจังหวัดและเป็นจังหวัดแห่งของฝากอย่างแน่นอน หลายๆคนต้องแวะซื้อของฝากจากอยุธยา Take it home และมอบให้คนที่บ้านหรือเพื่อน นั่นได้ผลอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม

nagaway สล็อต

nagaway สล็อต ในเรื่องความเร็วคุณต้องใช้บริการสล็อตแมชชีนของ Nagaway เราเป็นเว็บไซต์การพนันออนไลน์ มีระบบบริการที่ออกแบบอย่างดีทำให้คุณสามารถเล่นสล็อตออนไลน์ได้ สิ่งนี้รวดเร็ว เมื่อคุณใช้บริการ คุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ ตอนนี้คุณสามารถใช้บริการของเราได้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม